Level 2

คู่มือครูหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ ระดับที่ 2

แบ่งสาระออกเป็น 6 เรื่อง ดังนี้
1) แนวปฏิบัติครู
2) ภาพรวมหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ
3) บัตรคำ
4) ใบงานประจำบทเรียน
5) หน่วยการเรียน 1-12 และ
6) E-Book

ขอให้ครูทุกท่านทำการศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง ตามลำดับหัวข้อข้างต้น เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนและจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับเด็กในชั้นเรียนของท่าน

Level 2

฿2.00
1 year of access